8xbet gg

8xbet ggLiên kết đăng nhập

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Trách nhiệm bồi thường khi văn bản công chứng bị tòa án tuyên bố vô hiệu

07/05/2020 18:27

Trong thực tiễn hành nghề Luật, cũng như trong quá trình giải quyết các vụ việc của khách hàng, Chúng tôi thấy rằng, số lượng các vụ việc liên quan đến việc yêu cầu tuyên văn bản Công chứng vô hiệu khá nhiều. Vậy, vấn đề đặt ra là trách nhiệm bồi thường của tổ chức Công chứng được pháp luật quy định như thế nào khi văn bản công chứng đó bị tuyên bố vô hiệu

                                                 8xbet ggLiên kết đăng nhập

  1. Văn bản Công chứng.
Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật công chứng 2014 thì: “Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được Công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này”. Như vậy, có thể hiểu Văn bản công chứng bao gồm cả hợp đồng, giao dịch và lời chứng về hợp đồng, giao dịch ấy.
  1. Trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn trong hoạt động công chứng.
Điều 38 Luật Công chứng 2014 quy định về trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn trong hoạt động công chứng như sau:
“1. Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác do lỗi mà công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình gây ra trong quá trình công chứng.
3. Công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên gây thiệt hại phải hoàn trả lại một khoản tiền cho tổ chức hành nghề công chứng đã chi trả khoản tiền bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật; trường hợp không hoàn trả thì tổ chức hành nghề công chứng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.”
Như vậy, pháp luật đã quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại (sau đây viết tắt là BTTH) của tổ chức hành nghề công chứng (viết tắt là TCHNCC) nếu do lỗi của công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch gây ra trong quá trình công chứng. Do đó, nếu trong vụ việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu mà có lỗi của TCHNCC dẫn đến văn bản công chứng bị tuyên bố vô hiệu và gây ra thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác thì TCHNCC phải có trách nhiệm BTTH. Và trong quá trình xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào mức độ lỗi của các bên.
  1. Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại khi đủ các yếu tố sau:
Thứ nhất, phải có lỗi trong quá trình thực hiện thủ tục công chứng.
Theo Điều 17 Luật Công chứng 2014, Công chứng viên (CCV) có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình. Như vậy, việc chứng nhận của CCV không phù hợp với trình tự, thủ tục của pháp luật về công chứng (trong đó bao gồm cả tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp) thì mới được xem là có lỗi theo quy định.
Thứ hai, phải có thiệt hại của người yêu cầu công chứng. Để quy trách nhiệm bồi thường của TCHNCC thì phải có thiệt hại. Không có thiệt hại thì TCHNCC không phải bồi thường cho dù CCV, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của TCHNCC có lỗi.
Thứ ba, có quan hệ nhân quả giữa yếu tố lỗi và thiệt hại. Chỉ những thiệt hại do lỗi của CCV, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của TCHNCC gây ra cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác thì mới có việc bồi thường, tức là phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và lỗi.
  1. Bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường trong mức giới hạn trách nhiệm.
Một trong những quy định bắt buộc của Luật Công chứng năm 2014 là TCHNCC có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV hành nghề tại tổ chức mình. Tại khoản 1 Điều 37 của luật trên quy định bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của CCV là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CCV phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của TCHNCC.
Sau khi CCV thanh toán phí bảo hiểm hoặc cam kết thanh toán phí bảo hiểm, nếu có khiếu kiện, rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường tới mức giới hạn trách nhiệm. Tổng giới hạn trách nhiệm không vượt quá giới hạn trách nhiệm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm với CCV.
Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty chúng tôi. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, qúy khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay
mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2